PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārziņa nosaukums un adrese ir atrodami šīs tīmekļa vietnes nospiedumā

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

Pārziņa iekšējā datu aizsardzības speciālists:

Sensora SIA

E-pasts: [email protected]

Šī privātuma politika apraksta Jūsu personas datu apkopošanu, izmantošanu, izpaušanu, glabāšanu un aizsardzību. Tas attiecas uz jebkuru Sensora SIA apkalpoto tīmekļa lapu, kurā kājenē ir atsauce uz šo Privātuma politiku, un uz jebkuru lietojumprogrammu, pakalpojumu vai rīku, kurā ir atsauce uz šo Privātuma politiku, neatkarīgi no tā, kā jūs piekļūstat Pakalpojumiem vai izmantojat tos, tostarp piekļuvi, izmantojot mobilās ierīces. Izmantojot mūsu vietnes un piekļūstot mūsu reklāmas pakalpojumiem un mūsu pakalpojumiem, Jūs piekrītat šai Privātuma politikai un nepārprotami piekrītat Jūsu personas datu apkopošanai, lietošanai, glabāšanai un aizsardzībai, kā aprakstīts šeit.

Mēs apkopojam un uzglabājam personas datus tikai tiktāl, cik tas ir absolūti nepieciešams. Apkopojot, apstrādājot, izmantojot un izpaužot jūsu personas datus, mēs ievērojam Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES-VDAR). Tālāk tiksiet informēts par to, kāda veida dati tiek apkopoti un kādam nolūkam tie tiek vākti:

Jūsu datu drošība

Jūsu personas dati, kas mums ir pieejami, tiek aizsargāti, veicot visus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai tie nebūtu pieejami nesankcionētām trešajām personām. Sūtot ļoti sensitīvus datus vai informāciju, ieteicams izmantot pasta pakalpojumu, jo ar e-pasta starpniecību nevar garantēt pilnīgu datu drošību.

1. Klientu datu apstrāde

Personas dati, jo īpaši vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un attēli, tiek apkopoti un apstrādāti tikai tad, ja Jūs sniedzat šo informāciju brīvprātīgi, piemēram, saistībā ar reģistrāciju, sludinājumu vai citu aktivitāti. Dati tiek glabāti mūsu klientu sistēmās, kas nav pieejamas nesankcionētām trešajām personām. Mēs nodosim šos datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams mūsu līgumā paredzēto pakalpojumu izpildei. Jebkurai turpmākai personas datu izmantošanai un papildu informācijas apkopošanai regulāri ir nepieciešama datu subjekta piekrišana.

Mūsu tīmekļa vietnes ir daļēji saistītas viena ar otru, tāpēc jūsu mums pieejamo datu publicēšana citās Sensora SIA vietnēs vai apakšvietnēs notiek automātiski.

Apstrādes tiesiskais pamats

Visi klientu dati tiek apkopoti un glabāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu Regulas VDAR 6. panta 1. punkta a) izpratnē, kopā ar Regulas VDAR 9. panta 1. punkta un 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Šie dati tiek apstrādāti arī saistībā ar mūsu līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi Regulas VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Izņēmums ir piemērojam gadījumos, kad datu apstrādi atļauj normatīvie akti.

Piekrišanas process

Klienta piekrišana datu apstrādei līguma nolūkos tiek uzskatīta par piešķirtu, tiklīdz tiek atzīmēts saites lodziņš, piekrišanas veidlapa. Šīs procedūras ietvaros mēs glabājam Jūsu pamatdatus (vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, attēlusi), kā arī tālāk precizētus klienta datus par Jūsu personu. Turklāt mums automātiski ir piekļuve šādiem datiem, kurus mēs tomēr neuzglabājam, ja vien tie nav nepieciešami, lai izpildītu mūsu līgumā paredzēto pakalpojumu:

 • Jūsu pārlūkprogrammas dati (pārlūkprogrammas veids un versija)
 • MAC adrese
 • IP adrese
 • Operētājsistēmas un ierīces dati, kā arī citi atvasināmi lietotāja dati

Saskaņā ar VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunktu, likumīgai personas datu apstrādei, ir nepieciešama Jūsu piekrišana. Ja Jūs nesniedzat mums nepieciešamo piekrišanu, pamatojoties uz iepriekš aprakstīto procedūru, mēs uzglabājam Jūsu personas datus vismaz, pamatojoties uz VDAR 6. panta, 1. punkta b) apakšpunktu, lai izpildītu mūsu līgumsaistības.

Datu uzglabāšanas ilgums

Pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes, kas parasti beidzas pēc ar reklāmu saistītā sludinājuma izvietošanas, mēs noņemsim no mūsu vietnes publiski pieejamos datus. Mūsu klientu sistēmā dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma izpildes mērķiem. Sakarā ar regulāriem papildu pasūtījumiem dati tiks glabāti mūsu operacionālajā klientu sistēmā līdz Jūs atsaucat piekrišanu.

Jūsu dati būs pieejami arī tehniski saistītās trešo pušu vietnēs vai Sensora SIA apakšvietnēs, līdz Jūs atsauksiet piekrišanu publicēšanai šajās vietnēs.

Neaktīvo lietotāju datiem ir noilguma termiņš - 15 gadi, pēc kura dati tiks automātiski dzēsti.

Mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību kopš Jūsu datu publicēšanas brīža. Jo īpaši, ņemot vērā to, ka mūsu vietne saņem daudzus zvanus no trešajām pusēm, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka informācija, ko Jūs darījāt pieejamu (jo īpaši adrese, tālruņa numurs, vārdi, attēli utt.), var tikt kopēta, reproducēta, saglabāta vai nodota.

Iebildumu iespējas

Ja vien nepastāv nepieciešami iemesli saistībā ar biznesa darījumu, Jūs jebkurā laikā varat rakstiski atsaukt (piemēram, pa e-pastu vai faksu) iepriekš doto piekrišanu Jūsu personas datu glabāšanai, kas nekavējoties stāsies spēkā (saskaņā ar VDAR 21. pantu). Lai nodrošinātu mūsu klientu datu drošību, atsaukuma gadījumā ir nepieciešams, lai atsaucošā persona autentificētos, izmantojot derīgu identitātes pierādījumu. Jūsu personas dati (tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, attēli, sludinājumu teksti) tiks nekavējoties dzēsti no mūsu klientu sistēmas – ievērojot nodokļu un tirdzniecības likumā noteiktos glabāšanas termiņus.

Jūs varat mūs arī informēt rakstiski par svarīgām izmaiņām Jūsu datos. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem Jūs jebkurā laikā varat mums Jautāt , vai un kādus personas datus mēs par Jums esam saglabājuši. Pēc pieprasījuma Jūs saņemsiet atbilstošu paziņojumu.

2. Piekļuves datu un servera žurnālēšanas datņu apstrāde

Ikreiz, kad piekļūstat mūsu vietnei un katru reizi, kad izgūstat mūsu tīmekļa vietnē saglabāto saturu, Jūsu pārlūkprogramma pārsūta datus, kurus mūsu sistēma automātiski ieraksta.

Apstrādes tiesiskais pamats

Datu un žurnālēšanas datņu apkopošanas un pagaidu uzglabāšanas tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunkts. Apmeklējot un izmantojot mūsu vietni, Jūs piekrītat datu apkopošanai un pagaidu uzglabāšanai.

Datu pārraide un reģistrēšana

Ikreiz, kad Jūs piekļūstat mūsu vietnei vai izsaucat to, tiek pārsūtīti un automātiski reģistrēti šādi dati:

 • Pārlūkprogrammas veids un versija
 • Izmantotā operētājsistēma
 • Pieprasošā datora IP adrese
 • Piekļuves datums/laiks
 • Pārsūtīto datu apjoms
 • Ziņojums, vai piekļuve/izguve bijusi veiksmīga

Dati tiek glabāti mūsu sistēmas žurnāldatnēs. Šie dati netiek glabāti kopā ar citiem lietotāja personas datiem.

Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu glabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datorā. Šim nolūkam lietotāja IP adrese ir jāglabā visu piekļuves seansa laiku.

Šo datu glabāšana atsevišķos gadījumos kalpo arī statistikas nolūkiem. Nekāda cita izmantošana vai izpaušana trešajām personām komerciālos vai nekomerciālos nolūkos nenotiks. Mēs paturam tiesības pēc tam pārbaudīt uzskaitītos datus, ja rodas aizdomas par mūsu piedāvājuma nelikumīgu izmantošanu.

Žurnāldatnes tiek glabātas, lai nodrošinātu vietnes darbību. Turklāt mēs izmantojam datus, lai optimizētu vietni un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šie mērķi ir arī mūsu likumīgās intereses datu apstrādē saskaņā ar VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunktu.

Datu uzglabāšanas ilgums

Piekļuves dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika apkopoti. Gadījumā, kad dati tiek apkopoti vietnes darbības nodrošināšanai, tas ir tad, kad attiecīgais piekļuves seanss ir beidzies.

Ja dati tiek glabāti žurnāldatnēs, tas notiek vēlākais pēc 90 dienām. Ir iespējama uzglabāšana pēc šī laika. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek atdalītas, tā, lai sasaistīšana ar izsaucošo klientu vairs nav iespējama.

Neaktīvo lietotāju datiem ir noilguma termiņš - 15 gadi, pēc kura dati tiks automātiski dzēsti.

Iebildumu un noņemšanas iespējas

Datu apkopošana un datu glabāšana žurnāldatnēs ir obligāta vietnes darbībai. Līdz ar to lietotājam nav iespēju iebilst.

3. Reģistrāciju, kontaktu veidlapu un ieguldījumu apstrāde

Ja mūsu vietnē ir saziņas veidlapa vai ja Jums ir iespēja reģistrēties vai izveidot lietotāja kontu, personas dati, ko norādījāt ievades maskā, tiks nosūtīti mums un saglabāti kā daļa no šīs procedūras (papildus automātiski apkopotajiem tehniskajiem datiem). Tie parasti ir

 • Vārds un uzvārds (ja norādīts)
 • Lietotāja vārds
 • Pseidonīms/segvārds
 • Tālruņa numurs (ja norādīts)
 • E-pasta adrese (ja norādīta)
 • citi personas dati, kas ir jānorāda saistībā ar pieteikumiem, pieteikšanās zonām, pasūtījuma veidlapām vai reģistrāciju

Dati tiks izmantoti tikai sarunas apstrādei. Principā datus glabās tikai Sensora SIA, un tie netiks izpausti trešajām personām. Ciktāl tas attiecas uz lietotāju pieprasījumiem saistībā ar reklāmdevēja sludinājumiem, kontaktformas ietvaros sniegtie personas dati, ieskaitot ziņojuma tekstu, tiks pārsūtīti šim reklāmdevējam kontakta nodibināšanas nolūkā.

Mēs droši pārsūtīsim viņu datus reklāmdevējiem un neizpaudīsim tos citām trešajām personām bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas. Lūdzu, ņemiet vērā arī attiecīgās reklāmdevēju privātuma politikas, jo mēs nevaram ietekmēt to, vai un kādam nolūkam Jūsu datus glabā trešās puses.

Apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats, ja lietotājs ir devis savu piekrišanu, ir VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunkts.

E-pasta sūtīšanas gaitā pārsūtīto datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunkts. Ja e-pasta saziņas mērķis ir līguma slēgšana, apstrādes papildu tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta, 1. punkta b) apakšpunkts.

Datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde no ieejas maskas kalpo mums tikai kontaktu apstrādei. Sazināšanās pa e-pastu arī veido nepieciešamās likumīgās intereses datu apstrādē.

Personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar pieteikšanos, reģistrāciju vai, izmantojot mūsu saziņas veidlapu iesniegšanas procesa laikā, kalpo, lai novērstu saziņas veidlapas ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. IP adreses glabāšana ir paredzēta tikai lai izpildītu juridiskās prasības pret mums kā vietnes operatoru. Mums ir jābūti iespējai verificēt Jūsu IP adresi, lai to varētu pārbaudīt noziedzīgo nodarījumu gadījumos. Turklāt šo datu apkopošana ir nepieciešama, lai mēs vispār varētu piedāvāt mūsu pakalpojumus.

Turklāt jūsu reģistrācijas dati tiks izmantoti tikai uzņēmuma iekšējās analīzes nolūkos, piemēram, lietotāju uzvedības statistiskai novērtēšanai. Bez Jūsu piekrišanas mēs, protams, neizpaudīsim šos datus trešajām personām, ja vien mums tas nav jādara saskaņā ar likumu vai arī izpaušana kalpo, lai noskaidrotu tiesisku pārkāpumu.

Iesniegtie tiešsaistes komentāri vai ieteikumi tiek publicēti ar reģistrētu skaidru vārdu (vārds un uzvārds) vai pseidonīmu (segvārdu), ko izvēlējies komentāra autors. Tāpēc Jūsu pilnais vārds ir redzams citiem lietotājiem tikai tad, ja reģistrācijas laikā ievadijāt to kā lietotājvārdu. Ja Jūs nevēlaties, lai tiktu publicēts Jūsu īstais vārds, ir ieteicams izvēlēties pseidonīmu.

Glabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika apkopoti. Parasti tas attiecas uz datiem, kas apkopoti reģistrācijas procesā, kad reģistrācija mūsu vietnē tiek atcelta vai mainīta.

Arī pēc reģistrācijas procesa var rasties nepieciešamība uzglabāt līgumpartnera personas datus, lai izpildītu juridiskās saistības.

Neaktīvo lietotāju datiem ir noilguma termiņš - 15 gadi, pēc kura dati tiks automātiski dzēsti.

Iebildumu iespējas

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu izmantošanu (saskaņā ar VDAR 21. pantu). Tas jo īpaši ietver vārdu, e-pasta adresi un citus lietotāja personas datus. Šim nolūkam ir pietiekami nosūtīt e-pastu uz izdrukā norādīto e-pasta adresi vai datu aizsardzības inspektoram:

Sensora SIA, Dzirnavu iela 140

E-mail: [email protected]

Šajā gadījumā visi personas dati, kas tiek saglabāti, sazinoties ar mums, tiks dzēsti. Šādā gadījumā sarunu nevarēs turpināt.

4. Trešās puses piedāvātais informatīvais saturs un pakalpojumi

Šajā vietnē Jūs saņemsiet arī piedāvājumus vai pakalpojumus no trešajām personām. Tās ir, piemēram, Google Maps kartes, YouTube videoklipi, vai citi trešo pušu grafiskie attēlojumi. Tiklīdz Jūs izmantojat šos trešo pušu pakalpojumus ar mūsu vietnes starpniecību, Jūsu IP adrese tiek reģistrēta tehnisku iemeslu dēļ. Tādējādi trešās puses pakalpojumu sniedzējs var saglabāt jūsu IP adresi.

Diemžēl mēs nevaram kontrolēt, kurš pakalpojumu sniedzējs faktiski saglabā jūsu IP adresi statistikas vai citiem mērķiem, par kuriem mēs nezinām. Mēs centīsimies iekļaut tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri neizmanto IP adreses citiem mērķiem, izņemot satura piegādi. Lūdzu, skatiet arī trešo pušu pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu sniedzēju, kuru pakalpojumus mēs izmantojam mūsu vietnē, attiecīgās privātuma politikas.

IP adreses saglabāšana, vismaz uz īsu laiku, ir tehniski nepieciešama dēļ tā, kā darbojas internets. Tomēr IP adreses tiek saīsinātas par 1 baitu pirms pārsūtīšanas trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, un tās tiek apstrādātas tikai anonīmi. Nesaīsinātas IP adreses netiek pārsūtītas trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

reCAPTCHA

Mēs savā vietnē izmantojam reCAPTCHA — pakalpojumu, ko nodrošina Google LLC, Amphitheatre Parkway 1600, Mauntinvjū (Mountain View), Kalifornijas štats (CA) 94043, ASV (turpmāk “Google”). Pakalpojums ir funkcija, kas ļauj mums atšķirt, vai ievadi pareizi veicis cilvēks vai datorprogramma ar automātisku programmu secību. Vaicājuma laikā jūsu IP adrese un citi šim pakalpojumam nepieciešamie dati tiek pārsūtīti uzņēmumam Google.

Dati, kas saistīti ar reCAPTCHA tiek nosūtīti uz trešajām valstīm, tajā skaitā arī uz ASV, datu aizsardzība nav garantēta

Google izmantos informāciju novērtēšanas nolūkos. Jūsu IP adrese, ko Jūsu pārlūkprogramma pārsūta kā daļu no reCAPTCHA pakalpojuma, netiek apvienota ar citiem Google datiem. Datu apkopošanai Google tiek piemēroti atšķirīgie uzņēmuma datu aizsardzības noteikumi. Plašāku informāciju par Google privātuma politiku Jūs varat atrast šeit:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google tīmekļa fonti

Mēs savā vietnē izmantojam Google izstrādātos tā sauktos Google tīmekļa fontus. Tas ir atvērtā pirmkoda fontu piedāvājums, ko var izmantot bez maksas. Šie tīmekļa fonti ir integrēti ar servera izsaukšanu. Google ir serveri ASV. Procesa laikā uzņēmumam Google var tikt pārsūtīta tehniskā informācija, tostarp Jūsu pārlūkprogrammas IP adrese.

Google izmantos informāciju novērtēšanas nolūkos. Jūsu IP adrese, ko Jūsu pārlūkprogramma pārsūta Google tīmekļa fontu pakalpojuma ietvaros, netiek apvienota ar citiem Google datiem.

Dati, kas saistīti ar Google tīmekļa fontiem tiek nosūtīti uz trešajām valstīm, tajā skaitā arī uz ASV, datu aizsardzība nav garantēta

Lai iegūtu papildinformāciju par Google tīmekļa fontiem un Google privātuma politiku, lūdzu, skatiet tālāk norādītās saites:
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about
https://www.google.com/policies/privacy/

Apstrādes tiesiskais pamats

Tīri tehnisks vaicājums, izmantojot reCAPTCHA, Google pakalpojumu izmantošana, kā arī pakalpojumu sniedzēju, piemēram, Sensora SIA , izmantošana tiek veikta ar likumīgām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunktu.

Iebildumu iespējas

Ja Jūs izmantojat kādu no šiem pakalpojumiem un vēlaties iebilst pret personas lietotāja datu nodošanu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, varat nosūtīt mums e-pastu uz izdrukā norādīto e-pasta adresi:

Sensora SIA, Dzirnavu iela 140

E-mail: [email protected]

Iebildums izteikts, pamatojoties uz VDAR 21. pantu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā Jūs vairs nevarēsiet izmantot tīmekļa kameras pakalpojumus.

Jūs varat arī novērst Google Maps darbību un datu pārsūtīšanu, pārlūkprogrammā atspējojot JavaScript. Tādā gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot kartes attēlojumu mūsu attiecīgajā tīmekļa vietnē.

Tīri tehnisku datu, piemēram, jūsu IP adreses, automatizēta pārsūtīšana ir pēc savas būtības tehniska. Tomēr IP adreses pirms jebkādas apstrādes tiek saīsinātas par 1 baitu un tiek apstrādātas tikai anonīmi. Nepastāv tiesības iebilst pret IP adreses saglabāšanu vismaz uz īsu brīdi, jo tas ir tehniski nepieciešams.

Google Analytics

Mūsu vietnes izmanto Google piederošo Google Analytics funkcijas.

Apstrādes tiesiskais pamats

Vietņu analīzes pakalpojumi mūsu vietnes efektivitātes uzlabošanai, piemēram, Google Analytics, ko pārvalda Google, pieprasa izpaust vietnes apmeklētāju personas datus attiecīgajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

Mērīšana, izmantojot Google piederošo Google Analytics, un trešo pušu sīkdatņu izmantošana tiek veikta ar piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunktu.

Datu izmantošana un apstrādes mērķis

Google Analytics izmanto tā sauktās "sīkdatnes". Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt, kā Jūs lietojat vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par to, kā Jūs lietojat mūsu vietnes, kā arī Jūsu pārlūkprogrammas pārraidītā IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā Jūs lietojat vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību vietņu operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta lietošanu.

Tādējādi no apstrādātajiem datiem var izveidot lietotāju lietošanas profilus ar pseidonīmiem. Google var arī nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to pieprasa likums vai ja šādas trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā.

Mēs vēlamies norādīt, ka mēs izmantojam Google Analytics tikai ar paplašinājumu "_anonymizeIP()" (aktīva IP anonimizācija). Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāja IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Tas nodrošina Jūsu IP adreses maskēšanu, lai visi dati tiktu apkopoti anonīmi. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Lietotāja pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem datiem no Google. Līdz ar to ir izslēgta atsauce uz konkrētu personu.

Izmantojot mūsu vietnes, Jūs piekrītat Google veiktajai datu apstrādei par Jums iepriekš norādītajā veidā un nolūkos.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā Google izmanto datus reklāmas nolūkos, kā arī par iestatījumu iespējām un iebildumu iespējām, lūdzu, apmeklējiet Google vietnes, izmantojot šādas saites:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=lv ("Google veiktā datu izmantošana, lietojot vietnes vai partneru lietojumprogrammas"),
https://policies.google.com/technologies/ads ("Datu izmantošana reklāmas nolūkos").

Dati, kas saistīti ar Google tīmekļa fontiem tiek nosūtīti uz trešajām valstīm, tajā skaitā arī uz ASV, datu aizsardzība nav garantēta

Iebildumu iespēja

Pret Google Analytics veikto datu apkopošanu un glabāšanu var jebkurā laikā iebilst, un tas tiks piemērots nākotnes darbībām (saskaņā ar VDAR 21 pantu). Šim nolūkam Jums ir iespēja instalēt Google izdotu pārlūkprogrammas spraudni. Tas ir pieejams dažādām pārlūkprogrammu versijām, un to var lejupielādēt un instalēt vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternatīvi, Jūs varat novērst sīkdatņu instalēšanu, atlasot atbilstošos iestatījumus savā pārlūkprogrammas programmatūrā.

Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šādos gadījumos Jūs, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas mūsu vietņu funkcijas.

Ārējie maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Piedāvājam apmaksu ar SMS. Pakalpojumu izmantošana notiek daļēji par maksu. Pakalpojumu izmantošanas apmaksas kontekstā Pakalpojumu sniedzējs ir trešā puse. Pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai Pakalpojumu sniedzējs izmanto trešās puses - SMS Gateway () - pakalpojumus.

 • Tālruņa numurs

Apstrādes tiesiskais pamats

Visi dati, kas mums tiek nosūtīti saistībā ar maksājumu apstrādi, tiek glabāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Šie dati tiek apstrādāti arī saistībā ar mūsu līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi VDAR 6. panta, 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

Tā kā maksājumu apstrādes mērķis ir arī līguma noslēgšana, apstrādes papildu tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta, 1. punkta b) apakšpunkts.

Iebildumu iespēja

Pret datu apkopošanu un glabāšanu var iebilst jebkurā laikā (saskaņā ar VDAR 21. pantu). Tomēr vēlamies norādīt, ka šajos gadījumos Jūs nevarēsiet izmantot mūsu piedāvātos maksājumu veidus. Maksājumu izpilde bez datu apkopošanas nav iespējama.

5. SSL šifrēšana

Mūsu vietne ir šifrēta ar tā saukto SSL procedūru (Secure Socket Layer), lai mūsu lietotāju konfidenciālā un personiskā informācija, kā arī personas dati tiktu pārsūtīti droši. Dati, kas šifrēti, izmantojot SSL, trešajām pusēm nav lasāmi. Jūs varat atpazīt SSL šifrēšanu pēc pārlūkprogrammas rindā redzamā “https://”.

6. Sīkdatņu izmantošana

Lai padarītu mūsu tīmekļa lapas efektīvākas, drošākas un lietotājam draudzīgākas vai atvieglotu mūsu tīmekļa lapu lietošanu, tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Tās ir mazas teksta datnes, kas tiek glabātas datora cietajā diskā.

Kad lietotājs piekļūst vietnei, lietotāja operētājsistēmā var tikt saglabāta sīkdatne. Šī sīkdatne satur raksturīgu virkni, kas ļauj pārlūkprogrammu unikāli identificēt, kad vietne tiek atkārtoti atvērta.

Apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot sīkdatnes analīzes nolūkos, ir – pamatojoties uz lietotāja sniegto piekrišanu – VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunkts. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, ir VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunkts.

Sīkdatņu izmantošana

Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai izveidotu anonimizētus profilus. Pēc tam šos profilus izmanto mērķa grupas mārketingam, kur reklāmas materiālu piegāde ir uzvedības balstīta (piemēram, apmeklētās tīmekļa lapas, lasīto ziņu veids, klikšķi utt.). Visas mūsu sīkdatnes ir pilnībā anonimizētas un nesatur nekādus datus par Jums. Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai rādītu Jums saturu un reklāmu atbilstoši Jūsu interesēm.

Tāpēc ar sīkdatnēm iegūtos datus mēs izmantojam tikai, lai optimizētu reklāmas piegādi, ierobežotu reklāmu atkārtošanās biežumu, rādītu saturu un Jūsu interesēm atbilstošu reklāmu, veidotu anonīmas lietotāju grupas atbilstoši interesēm un analizētu statistiku, lai labāk pielāgotu mūsu piedāvājumu mūsu lietotāju interesēm.

Būtiskas sīkdatnes:

Šeit mēs neuzglabājam nekādus lietotāja personas datus.

Izdevējs: Sensora SIA

Nosaukums Izpildlaiks Nolūks
PHPSESSID Līdz sesijas beigām Šī sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja sesiju vietnē. Vietnei nav objektīvas funkcionalitātes, lai atspējotu šo sīkfailu datu vākšanu, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vietnes galvenās funkcionalitātes un saistīto pakalpojumu darbību.
_no_photo 24 stundas Šis sīkfails tiek izmantots, lai informētu vietni, ka lietotājam nav augšupielādēts fotoattēls. Iestatiet šo sīkfailu, ja atļaujat vietnei izsekot, vai profila fotoattēls ir augšupielādēts.
dark_theme 1 gads Šis sīkfails tiek izmantots, lai jūsu datorā saglabātu vietnes iestatījumus saistībā ar vietnes tēmas izvēli (gaiša/tumša). Atzīmējiet šo sīkfailu, ja atļaujat mums saglabāt informāciju par jūsu izvēlētās vietnes tēmu.
agb_user_email_cookie 1 gads Šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu vietnes iestatījumus jūsu datorā, kad atkārtoti piesakāties. Atzīmējiet šo sīkfailu, ja atļaujat mums saglabāt vietnes autorizācijas iestatījumus, lai pieteiktos, neievadot lietotājvārdu un paroli.
welcome 1 gads Šis sīkfails tiek izmantots, lai saglabātu šajā dialoglodziņā norādītos sīkfailu pārvaldības iestatījumus. Atzīmējiet šo sīkfailu, ja atļaujat vietnei saglabāt jūsu norādītos sīkfailu iestatījumus.

Analīze/statistika:

Izdevējs: Google Analytics

Tiek izmantotas trešo pušu sīkdatnes no Google Analytics. Vairāk informācijas skatiet https://policies.google.com/privacy?hl=en un https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gtagjs_google_analytics_4_-_cookie_usage

Kāda veida dati tiek apkopoti?

 • Izcelsme (valsts un pilsēta)
 • Valoda
 • Operētājsistēma
 • Ierīce (dators, planšetdators vai viedtālrunis)
 • Izmantotās pārlūkprogrammas un visi papildinājumi
 • Datora izšķirtspēja
 • Apmeklētāja avots (Facebook, meklētājprogramma vai atsauces vietne)
 • Kuri faili tika lejupielādēti?
 • Kuri video tika skatīti?
 • Vai tika noklikšķināts uz reklāmas baneriem?
 • Kur apmeklētājs devās? Vai viņš noklikšķināja uz citām portāla lapām vai pameta to pavisam?
 • Cik ilgi apmeklētājs uzturējās?
Nosaukums Izpildlaiks Nolūks
_ga 2 gadi Nodrošina lietotāju atšķiršanu
_gid 24 stundas Nodrošina lietotāju atšķiršanu
_ga_* 2 gadi Izmanto, lai iegūtu seansa statusu
_gac_gb_* 90 dienas Satur ar kampaņu saistītu informāciju. Ja Jūs esat saistījis savus Google Analytics un Google Ads kontus, šo sīkdatni nolasīs Google Ads vietnes reklāmguvumu tagi, ja vien Jūs to neatspējosiet.
_gac_* 90 dienas Satur ar kampaņu saistītu informāciju lietotājam
_gat_gtag_* 1 minūte Palīdz samazināt datu pārsūtīšanu skaitu uz Google

Iebildumu iespēja

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu jau doto piekrišanu sīkdatņu lietošanai, mainot iestatījumu sīkdatņu lodziņā.

Turklāt, ja Jūs nepiekrītat mūsu būtisko sīkdatņu izmantošanai, Jūs varat atspējot šo sīkdatņu uzglabāšanu un izmantošanu (saskaņā ar VDAR 21. pantu). Lielākā daļa pārlūkprogrammu pēc noklusējuma ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Taču Jūs varat atspējot sīkdatņu saglabāšanu vai iestatīt pārlūkprogrammu, lai tā Jums paziņotu, kad sīkdatnes tiek nosūtītas.

Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šāda iestatījuma rezultātā Jūs varēsiet izmantot mūsu vietni tikai ar ierobežojumiem.

7. Saites uz citām vietnēm

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā var būt saites uz citām vietnēm (jo īpaši klientu mājaslapām) vai citiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook, Twitter, Google+ vai YouTube. Šajā sakarā tiek piemēroti attiecīgo vietņu vai pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības noteikumi. Mēs nevaram ietekmēt to atbilstību datu aizsardzības noteikumiem.

Apstrādes tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats tādu datu apstrādei, kas apkopoti saistībā ar reģistrāciju, pieteikšanos vai citu ievades iespēju un atklāti šādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot saiti uz trešo pušu pakalpojumiem, ir VDAR 6. panta, 1. punkta a) apakšpunkts. Sniedzot datus, lietotājs dod savu piekrišanu datu apstrādei un pārsūtīšanai.

Tīri tehnisks vaicājums tiek veikts ar likumīgām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta, 1. punkta f) apakšpunktu.

Sociālie spraudņi

Mūsu vietnēs tiek izmantotas saites uz sociālo tīklu pakalpojumiem, piemēram, Instagram un mikroblogošanas pakalpojumu Twitter. Šos pakalpojumus piedāvā uzņēmumi Twitter Inc un Instagram LLC ("Pakalpojumu sniedzēji").

Twitter pārvalda Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, Sanfrancisko, Kalifornijas štats (CA), 94103, ASV ("Twitter"). Pārskatu par Twitter pogām Jūs varat atrast šeit:
https://publish.twitter.com/

Instagram pārvalda Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlopārka (Menlo Park), Kalifornijas štats (CA), 94025, ASV ("Instagram"). Pārskatu par Instagram spraudņiem un to izskatu Jūs varat atrast šeit:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Iepriekš minētie sociālie spraudņi nav tieši integrēti mūsu vietnēs, bet ir saistīti tikai ar iepriekšminēto tīkla pakalpojumu sniedzēju attiecīgajiem pakalpojumiem. Tāpēc, kad Jūs apmeklējat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda saite, Jūsu pārlūkprogramma neveido tiešu savienojumu ar, Twitter vai Instagram serveriem. Tādējādi pakalpojumu sniedzējiem ASV nevar pārsūtīt nekādu informāciju (pat ne Jūsu IP adresi).

Tikai tad, ja Jūs piesakāties kādā no pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzēji var tieši piesaistīt mūsu vietņu apmeklējumu Jūsu profilam Facebook, Google+, Twitter vai Instagram. Pēc tam Jūsu pārlūkprogramma informāciju un datus (tostarp jūsu IP adresi) pārsūta tieši uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēja serveri ASV, un tā tur tiek glabāta.

Iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju veiktās datu apkopošanas un turpmākās datu apstrādes un izmantošanas mērķis un apjoms, kā arī Jūsu tiesības šajā sakarā un Jūsu privātuma aizsardzības izvēles iespējas ir atrodamas attiecīgo pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības paziņojumos.

Twitter datu aizsardzības politika: https://twitter.com/privacy

Instagram datu aizsardzības politika: https://help.instagram.com/155833707900388/

Iebildumu iespējas

Mēs vēlamies norādīt, ka Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret turpmāku savu personas datu apstrādi atbilstoši juridiskajām prasībām (saskaņā ar VDAR 21. pantu).

Attiecībā uz trešo pušu pakalpojumiem, kas ir tikai saistīti, nepastāv iebilduma iespēju, jo šī procesa laikā netiek apstrādāti personas dati.

8. Personas datu izpaušana trešajām personām

Dati tiks izpausti trešajām personām tikai iepriekš aprakstīto noteikumu ietvaros un tajos aprakstītajiem mērķiem. Jebkuri citi nosūtāmie dati netiks nosūtīti bez Jūsu iepriekšējas nepārprotamas piekrišanas. Tomēr mēs paturam tiesības nodot datus trešajām personām bez piekrišanas, ja tas ir nepieciešams sabiedriskās kārtības apdraudējuma novēršanai vai kriminālvajāšanai. Protams, arī šajā gadījumā dati tiks pārsūtīti, tikai pamatojoties uz pieprasījuma iesniedzējai pusei esošo atļauju. Ja pastāv kāds no pēdējiem minētajiem iemesliem, Jūsu personas dati jo īpaši tiks pārsūtīti atbildīgajām tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādēm.

Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām ārpus šeit noteiktā, jo īpaši reklāmas nolūkos. Līdz ar to mēs neizmantosim Jūsu iesniegtos datus reklāmas vai mārketinga pasākumiem un nepārdosim tos trešajām personām, ja vien Jūs iepriekš nedosiet mums nepārprotamu piekrišanu.

9. Datu subjektu tiesības

Ja tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jūs esat datu subjekts VDAR izpratnē un Jums ir dažādas tiesības pret pārzini ( Sensora SIA ):

Datu subjekti šaurākā nozīmē ir, jo īpaši, mūsu vietnes lietotāji/apmeklētāji, reģistrētās personas, pircēji, kā arī klienti vai citas personas, kuru personas datus mēs apkopojam, apstrādājam un/vai glabājam. Datu subjektam ir šādas tiesības:

 • Tiesības uz informāciju (VDAR 15. pants)
  proti, Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt no mums apstiprinājumu par to, vai un kā mēs apstrādājam ar Jums saistītos personas datus
 • Tiesības uz labošanu (VDAR 16. pants)
  proti, Jums ir tiesības uz labošanu un/vai papildināšanu, ja apstrādātie personas dati par Jums ir neprecīzi vai nepilnīgi. Pārzinis veic labojumus bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības iebilst (VDAR 21. pants)
  Jums ir tiesības jebkurā laikā, uz Jūsu konkrētās situācijas pamata, iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta, 1. punkta e) vai f) apakšpunkta; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
 • Tiesības uz dzēšanu (VDAR 17. pants)
  Jūs varat pieprasīt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu ar Jums saistītos personas datus, un Pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst šos datus, ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu (VDAR 18. pants)
  Noteiktos apstākļos Jūs varat pieprasīt ierobežot ar Jums saistīto personas datu apstrādi. Šo prasību sarakstu var atrast VDAR 18. pantā.
 • Tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants)
  Jums ir tiesības saņemt personas datus par Jums, ko Jūs esat mums darījis pieejamus, strukturētā, vispārpieņemtajā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jums ir tiesības nodot šos datus citam Pārzinim bez jebkādiem šķēršļiem no mūsu puses, kam personas dati tika sniegti.

Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, sniegtu līdz atsaukšanai (VDAR 7. panta 3. punkts).

Datu subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei (uzraudzības iestādei), ja viņš uzskata, ka ar viņu saistīto personas datu apstrāde pārkāpj VDAR (VDAR 77. pants).

Šāda veida pieprasījumiem lūdzam sazināties pa e-pasta adresi [email protected]

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pēc šādu pieprasījumu iesniegšanas mums ir jāpārliecinās, ka tas patiešām ir datu subjekta pieprasījums.

10. Privātuma politikas spēkā esamība un darbības laiks

Izmantojot mūsu vietni, Jūs piekrītat datu izmantošanai, kā aprakstīts iepriekš. Privātuma politika šobrīd ir spēkā un tās datums ir 25.05.2018. - Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās diena.

Sakarā ar mūsu vietnes turpmāko attīstību vai jaunu tehnoloģiju ieviešanu, var rasties nepieciešamība mainīt šo Privātuma politiku. Sensora SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt Privātuma politiku, ar tās spēkā esamību nākotnē. Mēs iesakām laiku pa laikam pārlasīt spēkā esošo Privātuma politiku.

Šis lapa saglabā informāciju par vietnes lietotāja sesiju. Vietnei nav objektīvas funkcionālas iespējas atspējot šī sīkfaila datu vākšanu, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vietnes galvenās funkcionālās iespējas un saistīto pakalpojumu darbību.